Obchodní podmínky

NFLSTORE.cz
veden společnosti Aooz Sneakers s.r.o.
se sídlem:
Slavíčkova 775, 252 64 Velké Přílepy
identifikační číslo: 176 73 496,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nflstore.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Aooz Sneakers s.r.o., Slavíčkova 775, 252 64 Velké Přílepy, identifikační číslo: 17673496, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.nflstore.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Pokud kupní smlouva se uzavírá mezi prodávajícím a podnikatelem ve smyslu par. 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), se na kupní smlouvu nepoužijí některá ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou takto označena v textu obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na nflstore.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z kupních smluv uzavřených v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny nabízeného zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek...

Více zde